อบรมความปลอดภัยในการทำงานเพื่อทำงานได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ

อบรมความปลอดภัยในการทำงานสามารถป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้ การที่เราจะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยนั้นนายจ้างจะต้องทำการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานของตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องรวมไปถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ PPE ชนิดต่างๆและเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันนั้นพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นในการทำงานโดยสามารถแยกได้ดังนี้ จากความประมาทเลินเล่อ 37 คน ขาดความชำนาญในการทำงาน 34 คน จากความผิดปรกติของเครื่องจักรเอง 21 คน จากร่างกายอ่อนเพลียมาก 3 คน จากความเร่งรีบในการทำงาน 3 คน จากแสงสว่างไม่เพียงพอ 1 คน จากการแต่งกายไม่ถูกต้อง 1 คน จากข้อมูลนี้ได้วิเคราะห์และสรุปว่า ผู้ชายมีความประมาทมากกว่าผู้หญิง ผู้ประมาทเลินเล่อส่วนใหญ่จบเพียงประถมปีที่ 4 ผู้ประมาทส่วนใหญ่มาจากโรงงานขนาดเล็ก เพราะโรงงานขนาดเล็กไม่มีระบบป้องกันอุบัติเหตุที่ดีพอ คนงานในอุตสาหกรรมขนาดเล็กประสพอันตรายมากที่สุด จากการขาด การฝึกอบรมคนงาน… Read more