Home ความปลอดภัยในการทำงาน อบรมความปลอดภัยในการทำงาน จุดเริ่มต้นอุบัติเหตุเป็นศูนย์
ความปลอดภัยในการทำงาน

อบรมความปลอดภัยในการทำงาน จุดเริ่มต้นอุบัติเหตุเป็นศูนย์

by Kim Nguyen
324 views

การฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัย นายจ้างควรมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อเตรียมพนักงานให้เข้าใจความสำคัญของขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ต่างๆ อีกด้วย

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานไม่เพียงแค่เพื่อเตรียมพนักงานให้ทราบเพียงแค่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แต่ยังเน้นให้พนักงานเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานแบบไม่ปลอดภัย การเลือกใช้งาน PPE ที่เหมาะสมกับสภาพงาน เพื่อให้สามารถป้องกันความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการให้ความรู้และการฝึกอบรมเชิงเน้นความปลอดภัย นายจ้างจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้พนักงานมีความคุ้นเคยและรับรู้ถึงความสำคัญของการทำงานอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ พนักงานจะมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานและการใช้งาน PPE ที่ถูกต้องด้วยการเตรียมความรู้และความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย พนักงานจะสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี

การเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นในการทำงานโดยสามารถแยกได้ ดังนี้

 • จากความประมาทเลินเล่อ
 • ขาดความชำนาญในการทำงาน
 • จากความผิดปรกติของเครื่องจักร
 • จากร่างกายอ่อนเพลีย
 • จากความเร่งรีบในการทำงาน
 • จากแสงสว่างไม่เพียงพอ
 • จากการแต่งกายไม่ถูกต้อง

จากข้อมูลนี้ได้วิเคราะห์และสรุปว่า

 • ผู้ชายมีความประมาทมากกว่าผู้หญิง
 • ผู้ประมาทเลินเล่อส่วนใหญ่
 • ผู้ประมาทส่วนใหญ่มาจากโรงงานขนาดเล็ก เพราะโรงงานขนาดเล็กไม่มีระบบป้องกันอุบัติเหตุที่ดีพอ
 • คนงานในอุตสาหกรรมขนาดเล็กประสพอันตรายมากที่สุด จากการขาด การฝึกอบรมคนงาน
 • คนงานที่ทำงานมานานก็เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักบกพร่องได้
 • ในจำนวน 100 คน พบว่า 22 คนเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี อีก 78 คน เกิดจากตัวคนงานเอง และสาเหตุส่วนใหญ่ 41 คนเกิดจากการขาดการฝึกอบรมให้ความ รู้เกี่ยวกับเครื่องจักร และการ ป้องกันอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์การอบรม

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมความปลอดภัย

เพื่อให้พนักงานรู้ถึงวิธีการทำงานได้อย่างปลอดภัย โดยเริ่มอบรมพนักงานเข้าทำงานใหม่ 6 ชั่วโมงตามกฎหมาย พนักงานจะต้องได้รับการเรียนรู้ถึงอันตราย ที่อาจ จะ เกิด รู้จักหลีกเลี่ยงเพื่อให้รู้ว่าอะไรควรทำด้วยตัวเอง ไม่ควรทำด้วยตัวเอง ต้องมุ่งเน้นให้คนงาน เกิดความ คิดอ่าน และสามัญสำนึกในการรู้จักระวังภัย หรือไม่ทำการใดๆ เพื่อเลี่ยงอันตรายด้วยตนเอง ประเภทของการฝึกอบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการสอนดังนี้

 1. ให้การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับชีวิตการทำงาน และความปลอดภัย ทั่วไปในโรงงาน ข้อพึงระวัง สิ่งที่ควรปฏิบัติ และไม่ ควรปฏิบัติ และรับทราบกฎโรงงาน
 2. ให้การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเพื่อฝึกหัดให้คนงานรู้จักวิธีการทำงานที่ถูกต้องมีความปลอดภัยรู้จัก หลีกเลี่ยง จุดอันตรายในการทำงาน

ขั้นตอนการฝึกอบรมความปลอดภัย

วิเคราะห์คนงานที่จะรับการอบรม เพื่อทราบ ประวัติการศึกษา และการทำงาน ระดับความสามารถ ในการเรียนรู้ ความสามารถพิเศษ ความบกพร่องหรือปมด้อยเฉพาะตัว เตรียมหลักสูตรเพื่อจัดเนื้อหา การสอนให้เหมาะสม กับ คนงานและกำหนดเวลา เตรียมอุปกรณ์การสอนตามความเหมาะสม เตรียมบุคลากร และรายละเอียดปลีกย่อย ประกอบ การฝึกอบรม จัดเตรียมวิธีการ และข้อทดสอบประเมินผลการอบรม

วิเคราะห์ความเป็นอันตรายจากการทำงาน

หัวข้อการฝึกอบรมความปลอดภัย

1. การแนะนำเกี่ยวกับการทำงานและความปลอดภัย
2. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและที่เป็นอันตราย ในการทำงานประกอบด้วย

 • สภาพผังโรงงานที่เหมาะสม
 • แสงสว่าง
 • เสียงและอันตรายจากเสียง
 • อุณหภูมิความร้อนและความเย็น
 • อากาศและการระบายอากาศที่เหมาะสม

3.การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

 • การเตรียมร่างกายที่ถูกต้อง เช่น ทรงผม เล็บมือ การสวมสร้อย แหวนถุงมือ
 • การแต่งกายและชุดทำงานที่ปลอดภัย
 • การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

4. การป้องกันอันตรายเฉพาะด้าน อันตรายจากสภาพต่างๆ

 • อันตรายจากสารเคมี
 • อันตรายจากไฟฟ้า
 • อันตรายจากภาชนะมีความดันสูง
 • อันตรายจากงานเชื่อม
 • อันตรายจากเชื้อเพลิงและวัตถุระเบิด
 • อื่นๆ

การป้องกันและการดับเพลิง

5. การป้องกันและการดับเพลิง

 • ปัจจัยของการเกิดเพลิงไหม้
 • ประเภทของเชื้อเพลิง ไหม้
 • ชนิดของสารดับเพลิง
 • รู้จักวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
 • รู้จักวิธีหนีจากอันตราย

6. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 • ไฟลวก
 • มีบาดแผล โลหิตไหลออกมา
 • กระดูกหัก
 • สลบ หมดสติ
 • กรด หรือ ด่างถูกผิวหนัง

วิธีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานที่ดีควรจะมีการเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรม และอุปกรณ์การฝึกอบรมที่สมบูรณ์ และมี ประสิทธิภาพ วิธีการฝึกอบรมอาจทำได้ในลักษณะดังนี้

 • เข้าห้องอบรม มีผู้บรรยาย พร้อมด้วยอุปกรณ์ การฝึกอบรม เช่น ไสลด์ หุ่นจำลอง ภาพวาด เป็นการ อบรมขั้นพื้นฐาน
 • เข้าห้องทดลอง มีอุปกรณ์การสอนต่างๆ มีชิ้นงานจริงจัดไว้ให้ทดลองและปฏิบัติในหัวข้อที่ทำได้
 • ออกฝึกในสนาม ส่งคนงานไปยังจุดทำงาน โดยมีพี่เลี้ยง หรือ ผู้ดูแลควบคุมไกล้ชิด
 • การอบรมแบบสมนา เข้าห้องสมนาโดยยกเอาประเด็นต่างๆ ในลักษณะกรณีการวิเคราะห์ โดยมีภาพยนต์ไสลด์ หรือวัสดุอื่นใด ที่เหมาะสมกับการฝึกหัวหน้าคนงานที่ได้ทำงานมาแล้ว

ข้อควรคำนึงถึงสำหรับการฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรคำนึงถึงสำหรับการฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการฝึกอบรมสอนงาน

 1. ผู้ควบคุมงานควรหลีกเลี่ยง การตั้งสมมติฐาน ( คิดเอง ) ดังนี้
 2. คนงานเข้าใจโดยละเอียดในสิ่งที่เขาอธิบายแล้ว
 3. คนงานตั้งใจฟังการอธิบายโดยตลอด
 4. คนงานสามารถเรียนรู้ และ จดจำตลอดไปได้
 5. เขา ( ผู้สอน ) ได้อธิบายครอบคลุมทุกเรื่องแล้ว

การจัดการฝึกอบรม การจัดการฝึกอบรม ควรมีลักษณะสำคัญ ดังนี้

 1. เตรียมข้อมูล หรือสิ่งจำเป็น ไว้ให้ครบถ้วน ควรเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อการตรวจสอบได้ว่า ถ่ายทอดได้สมบูรณ์
 2. ต้องตั้งวัตถุประสงค์ ของการฝึกอบรมให้ชัดเจน
 3. ต้องคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ของคนงาน
 4. จะต้องใช้ภาษา และถ้อยคำ ที่เหมาะสมกับคนงาน
 5. เตรียมการอธิบายเป็นขั้นตอนลำดับมีการสาธิตและยกตัวอย่างประกอบ
 6. ต้องสอบถามความเข้าใจเป็นช่วงๆ ตลอดเวลาการฝึกอบรม
 7. จัดเตรียมแบบฝึกหัดเพื่อความเข้าใจของคนงาน
 8. ต้องเปิดโอกาสให้คนงานได้ชักถาม และเสนอความคิดเห็น

อุปกรณ์การสอนในการฝึกอบรม

อุปกรณ์การสอนในการฝึกอบรมสามารถจำแนกได้ ดังนี้

 • ภาพยนตร์ เหมาะกับการอบรมพร้อมกันหลาย ๆคนให้มีความรู้พื้นฐานและเพิ่มพูนประสบ การณ์แก่คน งาน ได้ดี ช่วยให้คนงานจดจำรายละเอียดได้มากเท่าที่ควร
 • สไลด์ หรือ ภาพนิ่งต่างๆ เหมาะกับการสาธิตประกอบคำบรรยาย ในคนงานขนาดย่อมลงมาก กว่าภาพยนตร์ ให้รายละเอียดได้มากกว่า แต่การเสนอเนื้อหาเป็นไปได้ช้า และอาจไม่ค่อยจูงใจ เท่าที่ควร
 • เทปโทรทัศน์ เป็นเทป บันทึกภาพ วิ่งในปัจจุบันนิยมใช้ฉายประกอบคำบรรยาย มีข้อดีสามารถ หยุดภาพไว้ได้
 • แผ่นภาพ เป็นภาพประกอบ ที่เหมาะสม กับการบรรยาย แก่คนกลุ่มย่อย ให้รายละเอียด ได้ดีพอสมควร
 • หุ่นจำลอง ทำขึ้นเลียนแบบของจริง มีขนาดเท่าของจริง จุดประสงค์ใช้ในการแสดงรูปร่าง การสาธิต มีความกระจ่างชัดในการบรรยายกว่าของจริง
 • ชิ้นงานจริง เป็นชิ้นส่วนที่ถอดออกมาจริงๆ ใช้งานได้จริง ใช้กับคนงานที่ผ่านการฝึกอบรม มามากพอสมควร

หากท่านใดสนใจที่จะอบรมความปลอดภัยในการทำงานเราขอนำเสนอศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เซฟสิริ มีหลักสูตรการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ ISO 9001 อีกทั้งยังได้รับอนุญาตศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีทั้งหลักสูตรแบบอินเฮ้าส์ และ อบบออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น

 1. อบรม จป.หัวหน้างาน
 2. อบรม จป.บริหาร
 3. อบรม คปอ.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo

เกี่ยวกับเรา

wpcustomerhelp เว็บบล็อกข่าวด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีเนื้อหาน่าสนใจ ที่คุณสามารถอ่านได้ในทุกวัน 

ติดต่อเรา

เรื่องแนะนำ

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by wpcustomerhelp