Home ผู้รับเหมาระบบไฟอลาม NFPA 72 มาตรฐานเกี่ยวกับสัญญาณเตือนไฟไหม้
1.-Cover-NFPA72

NFPA 72 มาตรฐานเกี่ยวกับสัญญาณเตือนไฟไหม้

by Kim Nguyen
288 views

NFPA 72 เป็นมาตรฐานที่มีชื่อเต็มว่า “National Fire Alarm and Signaling Code” ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมและกำหนดโดย National Fire Protection Association (NFPA) มาตรฐานนี้มีการกำหนดเกี่ยวกับการออกแบบ การติดตั้ง การบำรุงรักษา การปรับเปลี่ยน และการใช้งานระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และระบบสื่อสารฉุกเฉิน รวมถึงระบบแจ้งเตือนมวลชน

มาตรฐาน NFPA 72 มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมทั้งระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้แบบต่างๆ รวมถึงระบบสื่อสารเอาชนะที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานนี้มีบทบัญญัติที่ทันสมัยและเป็นข้อมูลอ้างอิงหลักสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การติดตั้ง และการบังคับใช้ระบบแจ้งเตือนและสื่อสารเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่ต่างๆ ตลอดจากอาคารพาณิชย์ไปจนถึงสถานที่อยู่อาศัย มาตรฐาน NFPA 72 มีเป้าหมายในการสร้างระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการแจ้งเตือนและการป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญในวงการดับเพลิงไหม้และระบบสื่อสารฉุกเฉินทั้งหลายในการทำงานของพวกเขา

2.-NFPA72

ขอบเขตของ NFPA 72

อุปกรณ์ตรวจจับอัคคีภัย : เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจจับเพลิงไหม้มีบทบาทสำคัญในการค้นพบและแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ ซึ่งช่วยให้เราสามารถตรวจจับและระบุเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ระบบการสื่อสารฉุกเฉิน : นอกเหนือจากการตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้แบบเดิม มาตรฐาน NFPA 72 ยังครอบคลุมถึงระบบที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารในระหว่างเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้คนในสถานที่ต่างๆ สามารถรับข้อมูลและเข้าใจข้อมูลเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารด้วยเสียง : ระบบที่ใช้ข้อความเสียงเพื่อแจ้งเตือนผู้พักอาศัยในกรณีฉุกเฉิน

ระบบแจ้งเตือนมวลชน : ระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ที่กว้างขึ้นถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถสื่อสารและส่งข้อมูลการแจ้งเตือนแก่ผู้คนในทุกสถานการณ์ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้ แผ่นดินไหว สภาวะอากาศที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย เหตุการณ์ร้ายแรงอื่นๆ หรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ

การส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ : การสื่อสารแบบระยะไกลหมายถึงวิธีการส่งสัญญาณเตือนภัยจากระบบตรวจจับไปยังสถานีควบคุมระยะไกล หรือบริการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม เพื่อให้มีการตอบสนองและการรับมือกับเหตุการณ์เพลิงไหม้หรือสถานการณ์อื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ : ระบบตรวจสอบและรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่เฉพาะเป็นระบบที่ช่วยให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบพื้นที่หรือส่วนประกอบเฉพาะๆ ในระยะเวลาที่กำหนด และมีการรายงานความผิดปกติใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

ระบบแจ้งเตือนการไหลของน้ำแบบสปริงเกอร์ : ระบบตรวจจับการไหลของน้ำในระบบสปริงเกอร์เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยในกรณีเพลิงไหม้ ระบบนี้ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าสปริงเกอร์ถูกเปิดใช้งานหรือไม่ และถ้าสปริงเกอร์ถูกเปิดใช้งานเนื่องจากเพลิงไหม้ ระบบจะทำการแจ้งเตือนหรือกระตุ้นการปิดสปริงเกอร์เพื่อยกเลิกการไหลของน้ำในระบบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมและกำจัดเพลิงไหม้ในองค์กรหรือสถานที่ต่างๆ

3.-NFPA72

เนื้อหาภายใน NFPA 72

NFPA 72 มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบและมีข้อบังคับที่ครอบคลุมทั้งหลักการพื้นฐานและรายละเอียดการใช้งาน มาตรฐานนี้ครอบคลุมหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งรวมถึงการออกแบบ การติดตั้ง การบำรุงรักษา การปรับเปลี่ยน และการใช้งาน

โดยหลักการพื้นฐานของ NFPA 72 ครอบคลุมเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ เช่น เครื่องตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน และเซนเซอร์ต่างๆ และกำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบและทดสอบความสามารถของระบบ

 1. พื้นฐานมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และระบบส่งสัญญาณ ซึ่งรวมถึงการป้องกันและแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ การปฏิบัติตามมาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยและสื่อสารในกรณีเหตุเพลิงไหม้ และมีข้อกำหนดทั่วไปที่ครอบคลุมด้านการออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบ และการใช้งานของระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้
 2. อุปกรณ์เริ่มต้นสัญญาณ

  สถานีดึงแบบแมนนวล : อุปกรณ์ที่อนุญาตให้ผู้โดยสารส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ด้วยตนเองในกรณีที่ตรวจพบเพลิงไหม้

  เซ็นเซอร์อัตโนมัติ : ในระบบป้องกันและตอบสนองต่อเหตุเพลิงไหม้ที่มีประสิทธิภาพ การตรวจจับเหตุเพลิงไหม้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงเครื่องตรวจจับควัน (ทั้งประเภทโฟโตอิเล็กทริกและไอออไนเซชัน) เครื่องตรวจจับความร้อน และเซ็นเซอร์อื่นๆ ที่ตรวจจับสัญญาณไฟโดยอัตโนมัติ

 3. อุปกรณ์แจ้งเตือน

  แตร : อุปส่งเสียงเพื่อแจ้งเตือนผู้โดยสาน

  กระดิ่ง : เป็นอุปกรณ์กริ่งแบบดั้งเดิมที่มีบทบาทสำคัญในระบบแจ้งเตือนและส่งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ในอดีต โดยเฉพาะในระบบสาธารณะและสถานีรถไฟ แม้ว่ากระดิ่งแบบดั้งเดิมจะพบได้น้อยในปัจจุบัน

  ไฟกระพริบ : ออกมาแบบมาเพื่อเตือนผู้โดยสาร ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังและสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน

 4. ข้อกำหนดในการตรวจสอบ การทดสอบ และการบำรุงรักษา : การรักษาและบำรุงระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยเป็นส่วนสำคัญในการให้ความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ โดยระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยรวมถึงอุปกรณ์ตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้จะต้องทำงานอย่างเสมอเพื่อป้องกันและระบายอันตรายอย่างทันท่วงที ดังนั้น ขั้นตอนการรักษาและบำรุงรักษาระบบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง
 5. บทบัญญัติพิเศษ

อาคารสูง : อาคารสูงมักมีโครงสร้างและความท้าทายที่แตกต่างจากอาคารทั่วไป ดังนั้น ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยสำหรับอาคารสูงจะต้องมีข้อกำหนดและการพิจารณาเฉพาะเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยในบ้านเรือน : ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยสำหรับบ้านพักอาศัยมีลักษณะและข้อกำหนดที่แตกต่างจากระบบเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีลักษณะการใช้งานและความต้องการที่แตกต่างกัน

กลยุทธ์การสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน : การสื่อสารและการอพยพในเหตุฉุกเฉินเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเกิดเหตุอันตราย เพื่อให้ผู้คนรับรู้และรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.-NFPA72

การอัปเดต

มาตรฐาน NFPA 72 เป็นมาตรฐานสำหรับระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และระบบสัญญาณอัคคีภัยที่มีผลในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ มาตรฐานนี้มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ โดยปกติทุก 3 ปี เพื่อที่จะรวมผลการวิจัยใหม่ๆ เทคโนโลยีล้ำสมัย และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในด้านการป้องกันอัคคีภัย ทำให้ทุกฉบับมีจุดมุ่งหมายในการจัดการกับความท้าทายและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล

บูรณาการกับมาตรฐานอื่นๆ

มาตรฐาน NFPA 72 ที่เกี่ยวข้องกับระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และระบบสัญญาณอัคคีภัยมักจะทำงานร่วมกับมาตรฐาน NFPA อื่นๆ เช่น NFPA 70 (National Electrical Code) และ NFPA 101 (Life Safety Code) เพื่อให้มั่นใจถึงแนวทางแบบองค์รวมเพื่อความปลอดภัยของอาคาร

พื้นฐานของมาตรฐาน NFPA 72 ครอบคลุมการออกแบบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้และระบบสื่อสารฉุกเฉินเป็นที่เข้าใจกันมาอย่างแพร่หลายในวงกว้างของอุตสาหกรรมและสถานที่ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพของระบบเหล่านี้ในการป้องกันและจัดการเหตุเพลิงไหม้ และสร้างสภาพที่ปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สินในกรณีฉุกเฉิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo

เกี่ยวกับเรา

เว็บบล็อกข่าวด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีเนื้อหาน่าสนใจ ที่คุณสามารถอ่านได้ในทุกวัน 

Copyright @2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by wpcustomerhelp