Home ผู้รับเหมาก่อสร้างโยธา อาการบาดเจ็บจากงานก่อสร้างที่พบบ่อย
การบาดเจ็บจากงานก่อสร้างที่พบบ่อย_01

อาการบาดเจ็บจากงานก่อสร้างที่พบบ่อย

by Kim Nguyen
56 views

อุบัติเหตุในสถานที่ก่อสร้างเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลาในอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั่วโลก กับคนงานหลายแสนคนที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและอุบัติเหตุในสถานที่ทำงานในทุกๆ ปี เหตุการณ์เหล่านี้ที่อาจเกิดขึ้นได้แตกต่างกันตามลักษณะและระดับความรุนแรง

ตั้งแต่รอยถลอกและรอยฟกช้ำเล็กน้อยไปจนถึงสภาวะที่คุกคามชีวิต การดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บและการเสียชีวิตในที่ทำงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

การบาดเจ็บจากงานก่อสร้างที่พบบ่อย_02

1. สถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากงานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างเป็นแหล่งกิจกรรมที่คลุมเครือรัฐร่วมกับสามัญชนมากมาย แต่มีความเสี่ยงต่อคนงานอย่างมาก ข้อมูลจากสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (NIOSH) ในปี 2019 รายงานว่า การตกจากที่สูงยังคงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในงานก่อสร้าง โดยคิดเป็นมากกว่าหนึ่งในสามของการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (OSHA) ยังรายงานว่างานก่อสร้างเป็นหนึ่งในอาชีพที่อันตรายที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการอ้างถึงอย่างมากที่สุดในปี 2021

อุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางร่างกายและจิตใจแก่คนงาน แต่ยังส่งผลต่อค่าจ้างที่ต้องจ่ายและค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก สถานที่ก่อสร้างหลายแห่งขาดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม

2. อุบัติจากงานก่อสร้างที่พบบ่อย

คนงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงเนื่องจากลักษณะงานที่มีอันตรายและเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงตลอดเวลา หากไม่มีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอ การรับรู้ถึงความเสี่ยงและการฝึกอบรมเพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บในงานก่อสร้างเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อสร้างสภาพที่ปลอดภัยและส่งผลดีต่อคนงานและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

การบาดเจ็บจากงานก่อสร้างที่พบบ่อย_03

ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก  (Musculoskeletal Disorders  : MSDs)

ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกเป็นภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดสำหรับคนงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุบัติเหตุประเภทนี้เป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ โดยอาการปวดหลังเป็นประเภทหนึ่งที่มีการรายงานว่าพบบ่อยที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ การบาดเจ็บประเภทนี้มักเกิดจากการทำกิจกรรมทางกายที่ซ้ำๆ เช่น การยกของหนักหรือการทำงานในท่าทางที่ไม่สะดวกเป็นเวลานานโดยไม่ได้พักผ่อนอย่างเหมาะสม หรือการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะกับสรีระของผู้ปฏิบัติงาน

แผลไฟไหม้ หรือพุพอง

แผลไหม้เป็นอาการบาดเจ็บร้ายแรงที่พบบ่อยในงานก่อสร้าง มันสามารถเกิดขึ้นเมื่อคนงานก่อสร้างมีการสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน ความอันตรายจากไฟฟ้า สารเคมี หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการเชื่อมโยง เพื่อป้องกันแผลไหม้จากการทำงานซึ่งบางครั้งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คนงานก่อสร้างควรได้รับการฝึกอบรมและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการทำงานที่อาจจะก่อให้เกิดแผลไหม้ได้ เช่น การสวมเสื้อผ้าที่เป็นฉนวนกันไฟรวมถึงการสวมใส่ PPE ตามลักษณะของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงสถานที่ทำงานต้องมีมาตรการป้องกันอัคคีภัยเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน

ปวดกล้ามเนื้อ หรือมีอาการเคล็ดขัดยอก

คนงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับเคล็ดและปวดตึงกล้ามเนื้ออย่างพิเศษ เนื่องจากปริมาณงานที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างสูงและต้องทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การขุด การบรรทุกของหนัก หรือการทำงานในท่าทางที่ไม่สะดวก อาจทำให้กล้ามเนื้อออกแรงมากเกินไปซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการเคล็ดหรือตึงกล้ามเนื้อได้ คนงานก่อสร้างควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการยกที่เหมาะสม รวมถึงการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและปลอดภัย เช่น การใช้บันไดหรือนั่งร้านในระหว่างการทำงาน และควรให้ความสำคัญกับการหยุดพักอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้พักผ่อนและไม่ต้องทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน

การบาดเจ็บจากงานก่อสร้างที่พบบ่อย_04

ตกจากที่สูง

อุบัติเหตุที่เกิดจากการตกจากที่สูงเป็นอาการบาดเจ็บที่พบบ่อยในสถานที่ก่อสร้าง เหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยขณะทำงานบนที่สูง การตกจากที่สูงเป็นเหตุอันตรายที่สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ดังนั้น ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องรักษาการตรวจสอบและแน่ใจให้แน่ใจว่าคนงานก่อสร้างได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการป้องกันการตกและผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยได้อย่างสะดวก เช่น เข็มขัดนิรภัยหรือราวกั้นกันตกเพื่อป้องกันอันตรายจากการตกจากที่สูง รวมถึงผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่พร้อมจะปฏิบัติงานบนที่สูง

อาการบาดเจ็บที่สมอง

การบาดเจ็บของสมองเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในงานก่อสร้างเนื่องจากการกระแทกกับวัตถุที่ตกลงมา การสัมผัสกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทำงาน หรือการบาดเจ็บที่สมองที่เกิดจากการตกจากที่สูง เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น คนงานก่อสร้างต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตลอดเวลาเมื่อทำงานในไซต์ก่อสร้าง สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเศษซากที่อาจตกลงมากระแทกคนงานจนนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต นอกจากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแล้ว การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากการบาดเจ็บที่สมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการป้องกันจะช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานในสถานที่ก่อสร้างมักมีอันตรายมากกว่าการปฏิบัติงานประเภทอื่นหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม การทำความเข้าใจถึงสาเหตุของการบาดเจ็บจากงานก่อสร้างรวมถึงมาตรการป้องกันจะช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานจากการบาดเจ็บต่างๆ ได้ การฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมและเพียงพอ สามารถช่วยปกป้องผู้ปฏิบัติงานให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การป้องกันอันตรายจากการทำงานนั้นผู้ควบคุมงานสามารถเรียนรู้ได้จากหลักสูตร อบรม จป.หัวหน้างาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยสอนให้หัวหน้างานทุกคนมีความรู้ถึงวิธีการป้องกันอันตรายจากากรทงำานได้อย่างถูกต้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo

เกี่ยวกับเรา

เว็บบล็อกข่าวด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีเนื้อหาน่าสนใจ ที่คุณสามารถอ่านได้ในทุกวัน 

Copyright @2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by wpcustomerhelp