Home ความปลอดภัยในการทำงาน สรุปกฎหมายความปลอดภัย มีอะไรบ้าง อัพเดทล่าสุด
1.สรุปกฎหมายความปลอดภัย มีอะไรบ้าง อัพเดทล่าสุด

สรุปกฎหมายความปลอดภัย มีอะไรบ้าง อัพเดทล่าสุด

by Kim Nguyen
326 views
ความปลอดภัยในการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร ในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานมีหลักหน้าที่คือพระราชบัญญัติความปลอดภัยและสุขภาพที่ทำงาน พ.ศ. 2554 (พรบ.ความปลอดภัยฯ 2554) ซึ่งเป็นกฎหมายแม่ที่กำหนดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในที่ทำงาน และมีมาตรการความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้ปลอดภัยในการทำงาน

พรบ.ความปลอดภัยฯ 2554 ได้แนบกฎหมายลูกย่อยหลายราย เพื่อให้ชี้แนะในเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติในสถานที่ทำงาน

2.กฎหมายความปลอดภัยในอาชีพ

ตัวอย่างเช่น

กฎหมายความปลอดภัยในอาชีพ : ในหัวข้อนี้จะมีมาตรการความปลอดภัยในอาชีพต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น มาตรการความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักร การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอาชีพที่มีความเสี่ยง และการเตรียมการกรณีฉุกเฉิน

กฎหมายความปลอดภัยในการใช้สารเคมี : มีมาตรการและกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บและใช้สารเคมีในสถานที่ทำงาน รวมถึงการเตือนและการฉีดวัคซีนสำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับสารเคมีที่อันตราย

กฎหมายความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อม : มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน อาทิเช่น การจัดเก็บและการทำลายของเสียที่เกิดจากกระบวนการการผลิต และการป้องกันการปล่อยสารพิษหรืออันตรายลงสู่สิ่งแวดล้อม

กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในสภาพแวดล้อมอันตราย : ถ้าสถานที่ทำงานมีความเสี่ยงต่ออันตรายในสภาพแวดล้อมที่ต้องปฏิบัติงาน กฎหมายอาจกำหนดมาตรการในการให้ความปลอดภัยให้กับพนักงาน

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ พรบ. ความปลอดภัยฯ 2554

3.พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ พรบ. ความปลอดภัยฯ 2554

 1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
 2. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
 3. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558
 4. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559
 5. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562
 6. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. 2563
 7. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563
 8. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564
 9. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564
 10. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลายและจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564
 11. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564
 12. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. 2564
 13. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ.2564
 14. กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo

เกี่ยวกับเรา

wpcustomerhelp เว็บบล็อกข่าวด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีเนื้อหาน่าสนใจ ที่คุณสามารถอ่านได้ในทุกวัน 

ติดต่อเรา

เรื่องแนะนำ

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by wpcustomerhelp