Home ความปลอดภัยในการทำงาน [ อัพเดท ] จป.วิชาชีพ ตามประกาศกฎหมายความปลอดภัย 2565
รูัจักกับ จปว หรือ จป วิชาชีพ

[ อัพเดท ] จป.วิชาชีพ ตามประกาศกฎหมายความปลอดภัย 2565

by Kim Nguyen
386 views

จป.วิชาชีพ คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรหน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 13 ข้อ ดังนี้

  1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
  3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  4. วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
  5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงน
  6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
  7. แนะนำฝึกสอนและอบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
  8. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมหรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  10. ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
  11. รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง
  12. ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  13. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทีมจป หรือทีม เซฟตี้

ทีมเซฟตี้ (Safety Team) เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญและไม่ควรขาดในองค์กรหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัย ความสำคัญของทีมเซฟตี้อยู่ที่พวกเขามีบทบาทในการรับผิดชอบและดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงานหรือกิจกรรมที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรือภัยความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งนอกจากจะควบคุมและป้องกันอย่างตรงประเด็นแล้ว ทีมเซฟตี้ยังช่วยในการจัดการเหตุการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นให้มีความรวดเร็วและมีการตอบสนองที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานหรือผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในสถานที่นั้นๆ

ความสำคัญของ จป ทีมเซฟตี้

ความสำคัญของ จป. ยังรวมถึง

 1. การควบคุมความเสี่ยง : ทีมเซฟตี้มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่และกิจกรรมต่างๆ และควบคุมการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
 2. การแนะนำและฝึกอบรม : ทีมเซฟตี้มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำและฝึกอบรมพนักงานหรือผู้ที่เข้ามาในสถานที่ ว่า ควรปฏิบัติอย่างไรในเรื่องความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ
 3. การจัดการฉุกเฉิน : ทีมเซฟตี้เตรียมการและสามารถตอบสนองในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็วและมีความเชี่ยวชาญ
 4. การตรวจสอบและการดำเนินการ : ทีมเซฟตี้มีหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและดับเพลิงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเตรียมการให้เพียงพอ นอกจากนี้ยังตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
 5. สร้างสัญญาณการเตือน : ทีมเซฟตี้ควรสร้างสัญญาณเตือนเมื่อมีเหตุการณ์เสี่ยงหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น เพื่อเตือนพนักงานและประชาชนในสถานที่
 6. การติดตามและการประเมิน : ทีมเซฟตี้ควรติดตามการดำเนินการในการปฏิบัติความปลอดภัยและดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อเนื่อง

จป.วิชาชีพเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในองค์กรหรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเตรียมการและตอบสนองในกรณีฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานที่นั้นๆ ว่ามีการควบคุมความเสี่ยงและความปลอดภัยที่มีความเข้าใจและเสถียรในการดำเนินการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

logo

เกี่ยวกับเรา

wpcustomerhelp เว็บบล็อกข่าวด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีเนื้อหาน่าสนใจ ที่คุณสามารถอ่านได้ในทุกวัน 

ติดต่อเรา

เรื่องแนะนำ

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by wpcustomerhelp